เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล4.0

ห้องสมุดดิจิทัล คือ ระบบจัดการหนังสือ การให้บริการยืม – คืนหนังสือ และ อ่านหนังสือ e –book ผ่านรูปแบบแอพพลิเคชั่น โดยผ่าน 3 ระบบปฏิบัติการ คือ ระบบ Windows ระบบ IOS ระบบ Android