ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง นัยนา เกิดวิชัย

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

" หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็น การศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย คือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำรหับผู้เริ่มศึกษากฎหมาย หรือแม้กระทั่งนักกฎหมาย นักธุรกิจ นักบริหาร นักปกครอง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ควรมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการกิจการงานตามแต่กรณี สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย หลักทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของ กฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย การตีความหมาย สาระสำคัญของกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะเอื้อต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-26 00:41
2021-09-20 00:36
2021-09-13 03:47
2021-07-13 00:58
2021-07-06 00:50
2021-02-09 00:53
2021-01-01 01:22
2020-12-24 00:42
2020-12-19 00:47
2020-12-06 00:36